Privacy Statement Verloskundig Echohuis Harlingen

Verloskundig Echohuis Harlingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, daarnaast gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over het privacy beleid van de Verloskundig Echohuis Harlingen.

Verwerking van uw gegevens
Verloskundig Echohuis Harlingen verwerkt diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om persoonsgerichte en veilige zorg te kunnen bieden en daarnaast voor de declaratie van de geboden zorg.

Verloskundig Echohuis Harlingen:
verwerkt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verwerkingsregister.

  • heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met diegenen die, anders dan de Verloskundig Echohuis Harlingen zelf, persoonsgegevens afkomstig van de praktijk verwerken.
  • Geeft geen persoonsgegevens door aan stakeholders, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, vraagt expliciet om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Beveiliging
Verloskundig Echohuis Harlingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn
Verloskundig Echohuis Harlingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Medische gegevens worden volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard.

Geheimhoudingsplicht.
De echografisten en medewerkers van Verloskundig Echohuis Harlingen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en houden zich aan de geldende afspraken hierover.

Privacy rechten
Cliënten van Verloskundig Echohuis Harlingen hebben recht op:

  • verzoek tot inzage van persoonsgegevens
  • verzoek tot rectificatie  van persoonsgegevens
  • verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.
  • verzoek tot beperking van verwerking van persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.
  • verzoek tot overdracht van persoonsgegevens.

Website
Op de website van Verloskundig Echohuis Harlingen wordt geen gebruik gemaakt van cookies, er worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en wij geven geen persoonsgegevens aan derden.

Meer informatie
Verloskundig Echohuis Harlingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of anderzijds, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming
Achlumerdijk 2
8861AJ Harlingen
Tel.:06-41153540
info@echohuis.nl

Wijzigingen
Verloskundig Echohuis Harlingen behoud zich het recht om wijzigingen omtrent ons privacy statement en beleid te voltrekken. Onderaan dit statement kunt u het versienummer en de datum van laatste wijziging vinden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Versie: 002
Datum: mei 2018